Postanownieni ogólne - Auto gaz Wrocław Instalacje gazowe Montaż instalacji LPG

Przejdź do treści

Menu główne:

Sklep

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.autogas.pl
prowadzony jest przez spółkę EKO ALMA SPÓŁKA JAWNA JERZY LESZCZYŃSKI z siedzibą w Radwanicach (adres siedziby i adres do korespondencji: ul.Grafitowa 2, 55-010Radwanice); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036994; Sąd Rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja
spółki: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO; NIP: 8991173265 ; REGON: 930845619; adres poczty elektronicznej:
info@autogas.pl.

1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta
będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W
przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te
przepisy.
1.3. Definicje:
 1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
 1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie
Konta.
 1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający złożenie Zamówienia.
 1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 1.3.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów
w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym
informacje o złożonych Zamówieniach.
 1.3.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem
poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom
automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i
Produktach w Sklepie Internetowym.
 1.3.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.
 1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:
www.autogas.pl.

 1.3.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka EKO ALMA SPÓŁKA JAWNA JERZY LESZCZYŃSKI z siedzibą w Radwanicach (adres siedziby i adres do korespondencji: ul.Grafitowa 2, 55-010Radwanice); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036994; Sąd Rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja
spółki: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO; NIP: 8991173265 ; REGON: 930845619; adres poczty elektronicznej: info@autogas.pl.
 1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 1.3.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną
zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 1.3.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze
Sprzedawcą.

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
 2.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
 2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza
Zamówienia.
 2.1.3. Newsletter.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Odpłatność:
 3.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym
zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie
Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega
rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Usługodawca:
 3.3.1. Komputer, laptop, tablet z dostępem do Internetu.
 3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
 3.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i
wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
 3.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
 3.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies
3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu
Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do
zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie
składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności,
które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się
pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
 4.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
 4.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie
Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie
otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości
na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych
elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do
realizacji.
 4.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2. zostaje zawarta
Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
4.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
5.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
5.1.2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
5.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  5.1.3.1. Bank: Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
  5.1.3.2. Numer rachunku:  75 1930 1073 2210 0258 2801 0001
 5.1.4. Płatności elektroniczne  za pośrednictwem serwisu PayPal – możliwe aktualne
sposoby płatności określone są na stronie https://www.paypal.com/pl
5.2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl.
5.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest
do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa
Sprzedaży stanowi inaczej.
5.4. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne
sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
6.1.1. Przesyłka pocztowa; przesyłka pocztowa pobraniowa.
6.1.2. Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa.
6.1.3. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Grafitowa 2, 55-010 Radwanice
</br>w dni robocze w godzinach 09:00-
15:00.
6.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego
przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
6.3.W przypadku braku możliwości realizacji przesyłki za pośrednictwem wskazanego przez klienta sposobu dostawy ,zostanie on powiadomiony o tym fakcie telefonicznie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail .Sprzedawca zaproponuje  kupującemu możliwe formy dostawy i po ich akceptacji przesyłka będzie realizowana.
6.4. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7
dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie
składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia
uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży.

7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
7.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w
drodze porozumienia stron.
7.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 7.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze
ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
 7.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego
oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@autogas.pl lub też pisemnie na
adres: ul. Grafitowa 2, 55-010 Radwanice. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia
złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 7.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć
umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy
Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza
treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania
lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć
charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia
oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 7.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć
umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
 8.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa
Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z
Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze
zm.).
 8.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania
można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@autogas.pl lub też pisemnie na
adres: ul. Grafitowa 2, 55-010 Radwanice. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z
umową należy go dostarczyć na adres: ul. Grafitowa 2, 55-010 Radwanice.

 
8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez
Klienta sposób.
 8.1.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany
towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową.
8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje
związane z działaniem Sklepu Internetowego:
 8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego
oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@autogas.pl lub też pisemnie na adres: ul. Grafitowa 2, 55-010 Radwanice
 8.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych
kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 8.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w
zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić
bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul.
Grafitowa 2, 55-010 Radwanice.
9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.
9.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich
zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania
przedpłaty.
9.4. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny
wskazany przez konsumenta sposób.
9.5. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a
gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
9.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia
usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.5; (2)
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu
przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub
wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych
przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z
uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania
prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 10.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów,
których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj.
prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją
działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub
(2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem
włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
10.2. Zmiana Regulaminu:
 10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany
przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy
świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 10.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384
Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie
wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od
dnia powiadomienia.
 10.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących
jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian,
w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub
wykonane Umowy Sprzedaży.
 10.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub
podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego;
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz
inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.4. Rozstrzyganie sporów:
 10.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem
zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
 10.4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie
konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


Cofnij do regulaminu

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego